ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี
Asst. Prof. Samphan Chandee (Ph.d.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหรธุรกิจ ศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทร. 0877570766
sphan3000@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
*** สอบปฏิบัติ data[a] data[b] data[c] data[d]

แบบสอบถามตัวอย่างการวิเคราะห์ผลข้อมูล จาอข้อมูล 513 คน (ในห้องเรียน)
ตัวอย่าง บทที่ 4
 

บทที่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utility Course  
Course Syllabus (TQF. 3)  

LS 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย

 
LS 2 การเลือกหัวข้องานวิจัย  
LS 3 การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัย  
LS 4 ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
LS 5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
LS 6 สมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย
LS 7 คำถามงานวิจัย  
LS8 การหาค่าความสอดคล้อง (IOC ) *** Downloadตัวอย่าง IOC  
LS 9 การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง *ตารางYamane *Morgan  
LS10 การหาค่าความเชื่อมั่ DATA แบบสอบถา  
LS... สรุปและทบทวน  

Thailist

---การวิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยโปรแรกมสำเร็จรูป
การหาผลรวมของตัวแปร
การหาค่าร้อยล
การหาเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การทดสอบสมมติฐาน (การวิจัยอ้างอิง)
----การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางเดียว One-Sample T Test
----การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (Independent Sample T-test)
----การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังในตัวเดียวกัน (Paired - Samples T Test)
----การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (One way Anowa)
----การทดสอบความสัมพันธ์ (Pearson)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------คะแนนสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2561-----------  
;-วันพุธเช้า -วันพุธบ่าย -วันศุกร์บ่าย  

***-- ทดสอบครั้งที*****
 
[ครั้งที่ 1] คะแนนครั้งที่ 1
[ครั้งที่ 2 ] คะแนนครั้งที่ 2
   

---------------------------------------------------
**Assignments** --รูปแบบการเขียนรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
--ตรวจข้อเสนอหัวข้องานวิจัย
--fm01
--fm02
--แบบเสนอหัวข้อ (proposal)
---ตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย*** PPT ..PDF.
--การติดตั้งโปรแกรม

---------------------------------------------------

***งานมอบหมาย***

งาน 1 งานวิจัยและตัวแปร FM01 FM02  
งาน 2 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ google01 google02  
งาน 3 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป link data แบบสอบถาม

***NEW
---การนำเสนองาน Powerpoint
---รูปแบบการเขียนรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

****Data สอบปฏิบัติ