ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี
Asst. Prof. Samphan Chandee (Ph.d.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหรธุรกิจ ศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทร. 0877570766
sphan3000@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIT 1360 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  Computer Programming II
  คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างกับการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือที่ภาษาจัดเตรียมไว้ให้ การพิจารณาข้อผิดพลาดเบื้องต้น การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์เบื้องต้น
   


1.การติดตั้งโปรแกรม Arduino Download
2. ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistor) Download
3. การเขียนโปรแกรมแสดงผลจาก Serial Monitor LAB1

4. การเขียนโปรแกรม LED Blinking

LAB2
5. การเขียนโปรแกรม LED Chasing Effict LAB 3
   
   
แบบทดสอบเก็บ
 
ประกาศคะแนน